Het streven naar publieke veiligheid is een legitiem doel van een strafrechtsysteem, maar dit doel wordt het beste gediend door de beginselen van het jeugdstrafrecht zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag te respecteren. Ook in het strafrecht moet het belang van het kind leidend zijn en er moet alles aan worden gedaan om stigmatisering, victimisatie en (verdere) criminalisering te voorkomen. Vrijheidsbeneming van kinderen en jongeren is een uiterste maatregel. Er moet altijd eerst worden gekeken naar alternatieve sancties, herstelrecht of mogelijkheden om zaken buitengerechtelijk af te doen. Vrijheidsbeneming heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van een kind en belemmert de herintegratie van het kind in de samenleving. Vrijheidsbeneming moet daarom een uiterste maatregel zijn en mag alleen toegepast worden voor de kortst mogelijke duur, zodat de ontwikkeling van het kind gerespecteerd en gewaarborgd wordt.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 10.