Main content

General Comment nr. 18 over kinderen en schadelijke praktijken

Dit General Comment is samen met een ander VN-Comité opgesteld, te weten het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen. De comités hebben de krachten gebundeld omdat schadelijke praktijken veelal zowel vrouwen als kinderen (vooral meisjes) treffen. De Comités bespreken de definitie van schadelijke praktijken en werken een viertal daarvan verder uit:

  1. vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis),
  2. polygamie,
  3. kind- en gedwongen huwelijken (inclusief huwelijkse gevangenschap) en
  4. misdaden gepleegd in de naam van de  ‘familie-eer’ (eergeraleerd geweld en eerwraak).

Genoemde schadelijke praktijken zijn een vorm van gendergerelateerd geweld en zijn daarme een schending van de mensenrechten van vrouwen en meisjes. Het heeft ernstige schadelijke gevolgen voor de fysieke, psychische en seksuele gezondheid van meisjes en vrouwen, zowel direct als ook op de lange termijn. Tevens vormen dergelijke praktijken een ernstige belemmering voor vrouwen en meisjes in hun ontwikkeling en ontplooiing, zowel sociaal, economisch als maatschappelijk. De oorzaken van schadelijke praktijken zijn multidimensionaal en omvatten discriminatie op grond van onder meer sekse, gender en leeftijd, machtsongelijkheid en stereotypische, ongelijke genderrollen. Schadelijke praktijken worden vaak gerechtvaardigd op basis van sociaal-culturele en/of religieuze gewoonten en overtuigingen. Ze zijn gericht op het handhaven van de bestaande machtsstructuur van mannelijke dominantie in de familie, in gemeenschappen en/of in de gehele samenleving. Een effectieve aanpak van schadelijke praktijken omvat meerdere facetten : in de eerste plaats een goed preventiebeleid, maar ook een deugdelijk curatief beleid gericht op effectieve  hulpverlening en voorzieningen voor medische en psychische behandeling; tegelijkertijd dienen deze praktijken ook strafrechtrechtelijk te worden bestreden, en er moeten veiligheids- en beschermingsmaatregelingen zijn met mogelijkheden voor schadevergoeding aan slachtoffers. Dit alles moet vergezeld gaan van passende wet- en regelgeving, met de inzet van effectieve  beleidsinstrumenten, inclusief bijbehorend budget. Politici op alle niveaus in het openbaar bestuur van een land dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 18.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.