Main content

Op 27 juni 2012 heeft de Algemene Vergadering van Eurochild ingestemd met de toetreding van Defence for Children, als vertegenwoordiger van het Kinderrechtencollectief, als volledig lid. Eurochild is het Europese netwerk dat zich inzet voor verbetering van de levensomstandigheden van kinderen. Op deze wijze kunnen Defence for Children en het Kinderrechtecollectief verder bijdragen aan een kindgericht Europees beleid en een goede toekomst voor alle kinderen in Europa.

In september 2011 heeft het bestuur van Eurochild de lidmaatschapsaanvraag van Defence for Children goedgekeurd. Op 27 juni 2012 heeft de Algemene Vergadering van Eurochild ingestemd met de toetreding van Defence for Children, als vertegenwoordiger van het Kinderrechtencollectief, als volledig lid. Defence for Children verzorgde voorafgaand hieraan een korte presentatie van de doelstellingen en activiteiten van de organisatie.

Eurochild is het Europese netwerk dat zich inzet voor de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen. Door als volledig lid deel te nemen in het netwerk kunnen Defence for Children en het Kinderrechtecollectief verder bijdragen aan een kindgericht Europees beleid en een goede toekomst voor alle kinderen in Europa.

Defence for Children heeft in de afgelopen maanden al aan de activiteiten van Eurochild bijgedragen, onder andere door een analyse van de Nederlandse Nationaal Sociale Rapportage te maken en input te leveren aan Eurochild voor een document over sociaal beleid vanuit het perspectief van kinderrechten en van de bestrijding van armoede en uitsluiting. Daarnaast is in het kader van een internationale lobbyactie vanuit het Kinderrechtencollectief een brief aan de Nederlandse overheid gestuurd met het verzoek om het derde Facultatieve Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag (de Klachtenprocedure) zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.

Eurochild is een netwerk van organisaties en individuele deskundigen  die zich binnen Europa (de Europese Unie (EU) en daarbuiten) inzetten voor verbetering van de levenstandaard van kinderen en jongeren, voor een samenleving waarin kinderen zich het meest volledig kunnen ontwikkelen en waarin hun rechten bekend zijn en gerespecteerd worden. De basis voor de activiteiten van Eurochild ligt in het VN-Kinderrechtenverdrag. Eurochild wordt gefinancierd vanuit de fondsen van het Progress Programme van de Europese Commissie  en daarnaast betalen de leden een lidmaatschapsbijdrage.

Eurochild telt 116 volledige leden (met stemrecht) en 39 geassocieerde leden uit 35 Europese landen. Vanuit Nederland zijn lid het Nederlands Jeugdinstituut, International Child Development Initiatives , Child Helpline International, Eigen Kracht Centrale, Universal Educational Foundation, International Step by Step Association en vanaf nu ook Stichting Kind en Ziekenhuis en Defence for Children, mede namens het Kinderrechtencollectief.

tem aan kinderen geven bij debatten binnen de Europese instellingen.
Bijdragen aan het Europees beleid rond kinderrechten.
Informatie delen over het beleid en de praktijk inzake kinderrechten, zowel op Europees als op nationaal niveau.
Belangengroepen en samenwerkingsverbanden stimuleren tussen lidorganisaties, onderzoekscentra en overheden.
Capaciteit van de leden versterken door training, advies en ondersteuning.

De algemene ledenvergadering heeft naar de toekomst van Eurochild gekeken, voor de periode 2014-2017. Hoe kunnen de missie en visie van het platform nog beter geformuleerd worden en op welke wijze kunnen de speerpunten het beste bereikt worden? Het platform zet zich blijvend in voor de bestrijding van  armoede. De maatschappelijke deelname (social inclusion) werd  door de EU in 2010 als een van de speerpunten genoemd, maar inmiddels is het thema van de EU-agenda verdwenen. Eurochild is actief om kinderrechten en het VN-Kinderrechtenverdrag in het debat, ook over de Europese begroting, op de agenda te krijgen en houden. Er is een weg te gaan voordat een kindgerichte benadering in het beleid van de EU bereikt is. Daarom is Eurochild bezig om aandacht te verkrijgen voor de meest kwetsbare kinderen, zoals bijvoorbeeld Romakinderen, maar ook voor vroege educatie en de institutionalisering van de alternatieve zorg. Eurochild lobbyt voor een kindgerichte benadering in het beleid van de EU.

Speerpunt van Eurochild is de integratie van kinderrechten in het beleid van de Europese Unie  na het Verdrag van Lissabon en sinds de vaststelling van de EU Agenda voor Kinderrechten  uit februari. Aansluitend op de Algemene Vergadering  werd de eerste expert meeting gehouden, waarvoor Defence for Children uitgenodigd was. Met een groep deskundigen uit de academische wereld en ngo’s werd gekeken naar hoe kinderrechten in het beleid en binnen de institutionele en juridische  structuren van de EU gewaarborgd kunnen worden. De expert -groep buigt zich ook over de implicaties voor kinderrechten van de voorgenomen toetreding van de EU tot het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Binnen een jaar zal gerapporteerd worden over de potentiële mogelijkheden die het legislatief stelsel van de EU aan lobbyactiviteiten van Eurochild biedt en hoe Eurochild na 2014 beleidsbeïnvloedende strategieën breed in kan zetten. De coördinator kinderrechten bij de Europese Commissie, Margaret Tuite, heeft verteld welke mechanismen nu toegepast  worden om kinderrechten binnen de kaders van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en volgens de Strategie voor de effectieve implementatie van het Handvest bij de EU -functionarissen, beleidsmakers en Europarlementariërs onder de aandacht te brengen. De expert-meeting is bijgewoond door  een lid van het Europees Parlement, Anna Hedh (S&D Group), die kinderrechten een goede plaats wil geven op de agenda van het Europarlement.

Klik hier voor de Nationaal Sociale Rapportage Nederland.

Download hier het jaarverslag van Eurochild 2011