Main content

Gemiddeld zit in elke schoolklas een kind dat mishandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt. Het aantal kinderen dat met mishandeling te maken krijgt, stijgt. Spraken onderzoekers in 2007 nog over 107.000 kinderen per jaar, in 2011 gaat het om ruim 118.000 kinderen.

De Tweede Kamer bespreekt donderdag 15 december het Actieplan Aanpak Kindermishandeling van de rijksoverheid. Het actieplan richt zich op de juiste onderwerpen, maar schiet tekort op het activeren van de gehele samenleving, preventie en zorg. Het actieplan mist doelstellingen en daadkracht.

Bij deze ruim 118.000 kinderen gaat het niet om een uitgeschoten ‘pedagogische tik’. Deze kinderen zijn kinderen over wie leraren, politieagenten en medewerkers van Advies- en Meldpunten Kindermishandeling stevig onderbouwde zorgen hebben, zo blijkt uit ‘Kindermishandeling in Nederland’, een rapport van het Kinderrechtencollectief. De Kinderombudsman benutte onder meer dit rapport om een brandbrief naar de overheid te sturen over de falende aanpak van kindermishandeling.

Oproep en aanbevelingen
Kinderrechtenorganisaties, verenigd in het Kinderrechtencollectief, roepen de Staatssecretarissen van VWS en Veiligheid en Justitie en Tweede Kamerleden op gehoor te geven aan de aanbevelingen van het Kinderrechtencollectief en de kennisinstituten:
– Voer in elke gemeente een gerichte en getrapte preventiestrategie in ter voorkoming van kindermishandeling.

Hierbij moet minimaal geregeld zijn dat:
– Alle nieuwe ouders worden voorgelicht over geweldloos opvoeden en de schadelijke effecten van het Shaken Baby Syndroom.
– Alle zwangere vrouwen worden gescreend op mogelijke risico’s, bij een verhoogd risico moet worden gezorgd voor opvoedondersteuning.
– Garandeer dat de tienduizenden kinderen bij wie kindermishandeling wordt geconstateerd, allemaal lichamelijk (forensisch) en psychologisch onderzocht worden en psycho-educatie en passende hulpverlening krijgen. In heel Nederland dienen regionale centra te komen van waaruit hulpverlenende en strafrechtelijke instellingen multidisciplinair samenwerken aan het stoppen van kindermishandeling.
– De groepen kinderen die het meest mishandeld worden moeten ook de meeste aandacht krijgen: gehandicapten, asielzoekers en kinderen van ouders met psychische problemen.
– Er moet verplichte aandacht zijn voor kindermishandeling in beroepsopleidingen voor leerkracht, kinderopvang, basisarts en in de volwassenen GGZ- en verslavingszorg.
– Maak één Nationaal Actieplan Huiselijk geweld en Kindermishandeling en stel een Nationaal Rapporteur aan die toezicht houdt. Gescheiden actieplannen en financieringsstromen zijn inefficiënt en ineffectief.
 
Kwetsbaar
Voor de aanpak van Kindermishandeling is een overheid nodig die haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van kwetsbare kinderen. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag is onze overheid verplicht alle passende maatregelen te nemen om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling. Er bestaat ook een morele verplichting: een verplichting om naast dat ene kind in de klas te gaan staan. 

Voor meer informatie:
Klik hier voor het rapport ‘Kindermishandeling in Nederland’.
Klik hier voor het rapport ‘Voor veilig en verder’.  

15 december 2011