Main content

Het Kinderrechtencollectief heeft het regeerakkoord met belangstelling gelezen. Het is belangrijk dat het beleid van het nieuwe kabinet leidt tot positieve effecten voor kinderen in Nederland en in Caribisch Nederland. Hier hebben de leden van de coalitiepartijen zelf ook om gevraagd. Onder andere tijdens het Kinderrechtenverkiezingsdebat op 13 februari jl..

Het Kinderrechtencollectief ziet een aantal positieve punten in het regeerakkoord. Bijvoorbeeld het verhogen van de kindregelingen, de extra middelen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede en meer aandacht voor herstelrecht in het jeugdrecht. Maar het Kinderrechtencollectief signaleert ook een aantal zorgpunten in het gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Onder andere op het gebied van jeugdhulp, onderwijs, het vreemdelingenbeleid en armoede onder kinderen in Nederland.

Toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp

Mede door de decentralisatie in 2015 blijven er grote zorgen omtrent de toegang tot en de kwaliteit van jeugdhulp. Wachtlijsten, een gebrek aan specialistische zorg en een tekort aan budget voor de jeugdhulp zijn terugkerende problemen. Positief is dat het nieuwe Kabinet voornemens is om knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken en om de transformatie van de jeugdhulp financieel blijft ondersteunen. Ook is het mooi dat er extra aandacht is voor pleegzorg en ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Het Kinderrechtencollectief dringt er op aan dat de Rijksoverheid haar stelselverantwoordelijkheid blijft nemen. Zij moet de gemeenten ondersteunen in haar taken en zorgen dat alle kinderen in Nederland en Caribisch Nederland toegang hebben tot kwalitatieve jeugdhulp.

Recht op inclusief onderwijs voor alle kinderen

Er wordt de komende jaren flink wat extra geld vrijgemaakt om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Dat is een goede ontwikkeling. Toegang tot onderwijs blijft echter bepalend. Het Kinderrechtencollectief constateert dat kinderen met extra ondersteuningsbehoeften niet altijd toegang hebben tot het onderwijs dat zij nodig hebben. Hoewel het regeerakkoord kort ingaat op het streven naar een inclusieve samenleving, wordt hierbij het onderwijssysteem niet genoemd. Het nieuwe kabinet blijft uitgaan van ‘passend onderwijs’ en gaat niet uit van inclusief onderwijs. Terwijl inclusief onderwijs de leidende norm zou moeten zijn.

Kindvriendelijk vreemdelingenbeleid

Het Kinderrechtencollectief betreurt het dat in het regeerakkoord geen plannen staan om het zelfstandig belang van het kind een kenbare plaats te geven in de Vreemdelingenwet. Het is teleurstellend dat de coalitiepartijen niet van plan zijn het Kinderpardon aan te passen. Op dit moment wordt 98% van de aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Honderden kinderen verblijven hierdoor al jaren in onzekerheid.

Bestrijd structurele oorzaken van armoede onder kinderen

Goed nieuws is dat het regeerakkoord benadrukt extra middelen vrij te maken voor het voorkomen van schulden en voor het bestrijden van armoede. Het regeerakkoord schenkt echter geen aandacht aan de structurele oorzaken van armoede onder kinderen. Ook wordt er geen aandacht besteed aan noodzakelijke en duidelijke richtlijnen en monitoring van de gemeenten omtrent de invulling van het lokale armoede- en schuldenbeleid dat jongeren treft. ondanks de decentralisatie van het armoede- en schuldenbeleid naar de gemeenten, blijft de Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk. In het regeerakkoord spreekt zij alleen de ‘wens’ uit dat de schuldenaanpak wordt verbeterd. Maar dit is niet voldoende. Ook wordt het hoog tijd kinderen zelfstandig toegang tot sociale zekerheid te geven, door het voorbehoud op artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag in te trekken.

De stem van kinderen

In het regeerakkoord ontbreekt een standpunt over de Klachtenprocedure bij het Kinderrechtenverdrag. Ratificatie hiervan zou de hoogste prioriteit moeten hebben. Het Kinderrechtencollectief roept het nieuwe kabinet op om dit zo spoedig mogelijk te doen. Het is essentieel dat de stem van kinderen serieus wordt genomen. En dat zij dus zelf kunnen klagen bij het VN-Kinderrechtencomité over schendingen van hun rechten. Het Kinderrechtencollectief vraagt de coalitiepartners de komende jaren steeds de belangen van kinderen te laten meewegen in de beslissingen die zij nemen. En om kinderen en jongeren actief en structureel te betrekken bij alle besluiten die hen aangaan.

Voor de overige punten die van invloed zijn op het leven van kinderen verwijst het Kinderrechtencollectief naar haar 10-puntenplan met concrete aanbevelingen voor kinderen.