Main content

21/07/2017 Op 6 juli presenteerde de Universiteit Leiden, begeleid door ZonMw, de resultaten van de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman. Het rapport laat zien dat de Kinderombudsman zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Aanbevelingen zijn onder andere het uitbreiden van de activiteiten in Caribisch Nederland betrekken, het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman ten opzichte van de Nationale Ombudsman en het meer betrekken van jeugdigen. Het Kinderrechtencollectief zal de opvolging van de aanbevelingen monitoren om zo gezamenlijk de implementatie van kinderrechten in Nederland verder te bestendigen.

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Een belangrijke aanbeveling is het uitbreiden van de taken naar Caribisch Nederland, om de naleving van kinderrechten ook in dit deel van het Koninkrijk te bevorderen. Recent stelden UNICEF Nederland en Defence for Children in het Jaarbericht Kinderrechten 2017 dat de situatie van kinderen in Caribisch Nederland nog altijd kwetsbaar is. Er is veel sprake van huiselijk geweld en armoede en data over het welzijn van deze kinderen ontbreekt.

Versterking autonome positie Kinderombudsman

Op dit moment is de Kinderombudsman als substituut-ombudsman, met een eigen wettelijk takenpakket, ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. De verbinding tussen beide instituten is positief voor de uitoefening van de ombudstaak. Toch stelt de Universiteit Leiden in het rapport diverse maatregelen voor om te waarborgen dat de Kinderombudsman daadwerkelijk onafhankelijk kan (blijven) opereren. Zo kan de benoemingstermijn van de Kinderombudsman worden losgekoppeld van die van de Nationale Ombudsman. Tevens wordt aanbevolen om de Kinderombudsman beschikking te geven over een eigen budget vanuit het parlement. Deze maatregelen zijn bedoeld om de wettelijke taken gericht op toezicht op naleving van kinderrechten beter te kunnen uitvoeren.

Mening van kinderen en jongeren

Als onderdeel van het onderzoek hebben 975 kinderen en jongeren deelgenomen aan een enquête. In totaal geeft 48% van de kinderen (10-12 jaar) en 72% van de jongeren (12-18 jaar) aan weleens van de Kinderombudsman gehoord te hebben. Ze weten dat de Kinderombudsman opkomt voor de rechten van kinderen en jongeren en waarderen de thema’s waaraan het instituut aandacht besteedt.