Main content

Dinsdag 10 december 2013, op de International Dag van de Rechten van de Mens, werd het eerste Nationaal Actieplan Mensenrechten (NAM) gepresenteerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde dit rapport samen, dat gaat over de naleving en bevordering van mensenrechten in Nederland. Verschillende ngo’s zijn geconsulteerd, waaronder Defence for Children en het Kinderrechtencollectief, die uiteraard opgeroepen hebben om kinderrechten in het Actieplan op te nemen.

Enkele kinderrechtenthema’s zijn expliciet in het NAM opgenomen. Onder het kopje ‘Kinderrechten’ worden onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag, het horen van kinderen en het Jaarbericht Kinderrechten van UNICEF Nederland en Defence for Children genoemd. Speciale aandacht gaat in het rapport uit naar: kindermishandeling, kinderen in asielprocedure, kinderen als slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel misbruik en de uitbuiting van kinderen en pesten.

In het NAM wordt gemeld dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het voorstel bekijkt om mensenrechten, waaronder kinderrechten, expliciet te benoemen in de kerndoelen van het onderwijs.

Nationaal Actieplan Kinderrechten?

Met het verschijnen van het Nationaal Actieplan Mensenrechten en de plek van kinderrechten hierin, is zeker nog niet alles bereikt, maar wel worden nu kinderrechten als vast onderdeel van mensenrechten behandeld. Volgende stap is een Nationaal Actieplan Kinderrechten. Tijdens de presentatie gaf minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat dit er ook moet komen.

Klik hier voor het Nationaal Actieplan Mensenrechten, bescherming en bevordering van mensenrechten op nationaal niveau. formatie:

12 december 2013