Main content

20 maart 2014

Op 18 maart 2014 is in de Eerste Kamer de Motie-Strik (GroenLinks) over de ratificatie van het Derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag aangenomen. Dit protocol voorziet in een Klachtprocedure voor kinderen. In deze motie wordt de regering verzocht om haast te maken met de ratificatie van dit protocol en de Kamer te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement worden aangeboden. Defence for Children is verheugd met de motie, ratificatie van het protocol is van groot belang om aan kinderrechten een praktische betekenis te kunnen geven.

Erkenning van de juridische status van minderjarigen die herstel van schending van hun rechten zoeken, is een belangrijke stap naar betere rechtsbescherming voor kinderen.

Het protocol (OP3 CRC) bij het VN-Kinderrechtenverdrag is van groot belang voor het waarborgen van toegang tot het recht voor minderjarigen. Het protocol omvat twee nieuwe procedures waarmee kinderen schendingen van hun rechten kunnen aanvechten. De eerste optie is een klachtprocedure waarbij kinderen, of hun wettelijke vertegenwoordiger(s), een klacht aangaande een kinderrechtenschending voor het VN-Kinderrechtencomité kunnen brengen. Dit komt pas ter sprake als het kind van mening is dat de Nederlandse rechter(s) geen of niet voldoende uitkomst heeft kunnen bieden. De tweede optie is een enquêteprocedure waarmee ernstige of systematische schendingen van kinderrechten aan het licht kunnen worden gebracht. 

Met de op handen zijnde ratificatie van het protocol geeft Nederland aan dat kinderen volwaardig bezitter van mensenrechten zijn en daarmee de kans krijgen zich op eigen initiatief tot de rechter te wenden wanneer hun fundamentele rechten zijn geschonden. Het protocol heeft een quasi-juridisch karakter. Als het Comité van mening is dat een kinderrecht is geschonden, zal het concrete aanbevelingen doen aan de betreffende staat. De aanbevelingen bestaan uit specifieke maatregelen die de staat kan nemen om verdere schendingen te voorkomen. De aanbevelingen zijn niet juridisch bindend, maar met de ratificatie van het protocol geeft de staat aan deze te zullen toepassen en toegang tot het recht te bieden aan minderjarigen die menen dat hun fundamentele rechten zijn geschonden. 

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaf in zijn reactie op de Motie-Strik aan dat hij de Kamer zo spoedig mogelijk zal informeren over het tijdsbestek waarin de voorstellen ter ratificatie worden aangeboden.

Eind 2013 is door het Kinderrechtencollectief, waar Defence for Children voorzitter van is, het verzoek bij de Tweede Kamerleden neergelegd om het Derde Facultatief Protocol in het kader van het 25-jarig bestaan van het VN-Kinderrechtenverdrag in 2014 te ratificeren.