Main content

15 december 2011

Vandaag overlegt de Tweede Kamer over het nieuwe Actieplan Aanpak Kindermishandeling ‘Kinderen veilig’ van het Ministerie van VWS. Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. In iedere schoolklas zit een kind dat wordt mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dat zijn maar liefst 118.000 kinderen in Nederland bij wie het thuis niet veilig is.
Het Kinderrechtencollectief vreest dat het nieuwe actieplan van het kabinet geen oplossing biedt en dringt aan op een daadkrachtige aanpak van kindermishandeling met eenduidige regelgeving. Kwaliteit en toezicht moeten worden verbeterd en uiteindelijk meer kwetsbare kinderen op adequate wijze geholpen.

De Staatssecretaris van VWS kondigde gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aan, dat ze 1 loket gaat instellen voor de bestaande Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG´s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK´s). Dat is goed nieuws, maar het Kinderrechtencollectief wil nog een stap verder gaan en pleit voor het instellen van één Nationaal Actieplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In een kwart van de geregistreerde gevallen van huiselijk geweld zijn kinderen getuige van het geweld, dat is een veelvoorkomende vorm van kindermishandeling. Zeven procent van de kinderen krijgt in dergelijke situaties ook zelf te maken met geweld. De huidige kunstmatige scheiding in beleidsplannen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling leidt tot een inefficiënte verdeling van middelen en een gebrek aan samenhang in activiteiten die de zelfde groepen mensen betreffen.
Helaas stelt de Staatssecretaris geen opvolging te zullen geven aan het advies over kwaliteitsafspraken en toezicht van de Commissie De Jong, die onderzoek deed naar de vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld. Daarmee schiet de overheid te kort ten aanzien van preventie en zorg bij kindermishandeling én huiselijk geweld. Structureel toezicht en betrokkenheid van de overheid zijn nodig om kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling goed in beeld te krijgen en te behandelen. Het Kinderrechtencollectief pleit daarom ook voor de aanstelling van één Nationaal Rapporteur Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

De huidige stelselherziening van de jeugdzorg en de decentralisatie van taken naar de gemeenten biedt kansen voor de aanpak die het Kinderrechtencollectief voor ogen heeft. Zonder veel kosten en met gerichte afspraken kan de overheid er nu voor zorgen dat alle gemeenten uniform gaan handelen en rapporteren. Kinderen én ouders worden dan op dezelfde adequate wijze geholpen, of ze nu in Dordrecht of in Simpelveld wonen. In het huidige actieplan wordt niet duidelijk welke maatregelen de overheid neemt om kindermishandeling te voorkomen of te behandelen bij kinderen en ouders die extra risico’s lopen op mishandeling, zoals kinderen met een beperking of vluchtelingen- en asielzoekerskinderen. Deze groepen zijn zelfs niet betrokken bij het opstellen van het actieplan. We moeten ervoor zorgen dat geen kind tussen de mazen van het net belandt. We willen wéten hoe het met alle mishandelde kinderen in Nederland gaat.
Het Kinderrechtencollectief wil erop wijzen dat in haar ogen uit het Actieplan ‘Kinderen veilig’ niet de daadkracht spreekt die nodig is om mishandelde kinderen te helpen en kindermishandeling terug te dringen.

De recente brandbrief van de Kinderombudsman, ondersteund door twee rapporten van meer dan 30 kinderrechtenorganisaties, vergelijkt kindermishandeling met een epidemie. Een noodkreet die vraagt om voortvarendheid. In plaats van toe te kijken bij het wegbezuinigen van gespecialiseerde therapeuten in het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem, zou de overheid afspraken moeten maken met zorgverzekeraars over een diagnosebehandelingcombinatie ´kindermishandeling´. Ook zou zij bindende afspraken moeten maken met bijvoorbeeld medische en onderwijsberoepsopleidingen, zodat zij in hun basiscurriculum aandacht besteden aan kindermishandeling. Vanaf 1990 wordt reeds gesproken met de opleidingen, maar het probleem is in al die jaren nog niet opgelost door de onderwijssector zelf.

Voor de aanpak van Kindermishandeling is een overheid nodig die haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van deze kwetsbare kinderen. Op grond van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is onze overheid gehouden om alle passende maatregelen te nemen om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling, maar we vinden het ook gewoon een sterke morele verplichting. Een verplichting om naast dat ene kind in de klas te gaan staan.

Het Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van kinderrechten en bestaat uit: Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, UNICEF Nederland, CG-Raad, Jantje Beton, NJR, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Terre des Hommes en Defence for Children.