Main content

23 mei 2011

Maandag 23 mei hebben Defence for Children en UNICEF Nederland het eerste exemplaar van het Jaarbericht Kinderrechten 2011 overhandigd aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het Jaarbericht Kinderrechten is voor het vierde achtereenvolgende jaar uitgebracht en laat zien hoe het ervoor staat met de kinderrechten in Nederland. In het Jaarbericht wordt de kinderrechtensituatie in Nederland onder de loep genomen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag, op de terreinen jeugdstrafrecht, vreemdelingenrecht, kindermishandeling, jeugdzorg en uitbuiting.

Het afgelopen jaar is er weinig vooruitgang geboekt op de verschillende beleidsterreinen die kinderen aangaan. Daarmee staat de positie van kinderen in Nederland onder druk, met name die van de meest kwetsbare kinderen. De cijfers uit het Jaarbericht tonen aan dat de wachtlijsten bij de Bureaus Jeugdzorg in 2010 met maar liefst 59% zijn gestegen, dat het aantal minderjarige slachtoffers van uitbuiting (onder wie slachtoffers van pooierboys) in 2010 met 30% is toegenomen ten opzichte van 2009, de hulp voor kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling niet of niet snel genoeg beschikbaar is en dat de rechtspositie van ‘vreemdelingen’ kinderen die in Nederland geworteld zijn, erg zwak is.

Opmerkelijk is dat het aantal minderjarigen dat jaarlijks door de politie wordt gehoord sinds 2008 met ruim tienduizend is afgenomen. De daling van de jeugdcriminaliteit is grotendeels te danken aan het beleid dat de vorige kabinetten hebben ingezet. Defence for Children en UNICEF maken zich grote zorgen om de harde maatregelen voor het jeugdstrafrecht die het kabinet-Rutte heeft aangekondigd. Ondanks de afname van de jeugdcriminaliteit zet het kabinet toch in op een harder beleid om Nederland veiliger te maken. De beide organisaties vinden dat de aangekondigde plannen van de huidige bewindslieden criminaliteit juist in de hand werken en dat de regering meer prioriteit moet geven aan de positie van deze kwetsbare kinderen.

Defence for Children en UNICEF Nederland dringen er bij het kabinet-Rutte op aan om de positie van alle kwetsbare kinderen uitdrukkelijk meer prioriteit te geven. Investeer in kinderen, maak contact met ze, ook als het gaat om kinderen die misstappen begaan. De beleidsaanbevelingen in het Jaarbericht Kinderrechten 2011 zijn een praktische handleiding voor het kabinet om een effectief kindgericht beleid te ontwikkelen.

Klik hier voor het Jaarbericht Kinderrechten 2011 in pdf.