Main content

Op 10 december 2012 was het Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Ieder jaar krijgt de Mensenrechtendag wereldwijd  een speciaal thema. In 2012 is dat het recht van ieder persoon om een mening te geven en gehoord te worden.  Iedereen, ook ieder kind, heeft  het recht om een mening te geven en betrokken te worden in zaken die  hem of haar aangaan. Kinderrechten zijn mensenrechten.

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen, 10 december is vanaf 1950 de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Ieder jaar krijgt de Mensenrechtendag wereldwijd  een speciaal thema. In 2012 is dat het recht van ieder persoon om een mening te geven en gehoord te worden. Dat recht geldt voor alle mensen zonder onderscheid, zoals ook de fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen zonder onderscheid gelden.

 

Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en personen met een beperking, minderheden, mensen zonder papieren,  bijzonder kwetsbaren en gemarginaliseerden, iedereen heeft het recht om een eigen stem in het publieke debat te laten horen en  bij politieke beslissingen betrokken te worden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt in artikel 1 vast dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden, het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) specificeert deze bepaling en geeft kinderen expliciet niet alleen het recht om vrijelijk meningen te uiten maar bepaalt ook dat aan deze mening een passend belang wordt gehecht (artikel 12 IVRK). Het Comité voor de Rechten van het Kind beveelt aan de inhoud van het artikel, het participatierecht, dat een van de grondbepalingen van het IVRK is, breed te interpreteren. Het is aan de volwassenen om ervoor te zorgen dat kinderen begrepen worden, dat met de mening van het kind serieus omgegaan wordt, dat de volwassene die kinderen aanhoren deskundig zijn in communicatie met kinderen.

Volgens Ban Ki-moon, Secretaris Generaal van de VN,  in zijn verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, is het vooralsnog geen een land gelukt om iedereen in gelijke mate deel te laten nemen aan een publiek debat, participatie mede door vrije meningsuiting is niet voor allen gegund, discriminatie regeert nog te vaak.

Dat geldt ook voor kinderen, daarom pleit het Kinderrechtencollectief voor betrokkenheid van kinderen in alle zaken, beslissingen en procedures die kinderen aangaan, in het bijzonder wanneer het om  extra kwetsbare kinderen gaat, zoals bij voorbeeld kinderen met een beperking, migrantenkinderen, kinderen die uit huis geplaatst zijn, slachtoffer zijn van mensenhandel of van kindermishandeling.