Main content

10 juni 2015

PERSBERICHT: Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties concludeert dat Nederland tekort schiet bij de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Comité uit vooral haar zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat blijkt uit de aanbevelingen die het VN-Kinderrechtencomité vandaag publiceert.

Het Comité van de VN spreekt zich eens in de vijf jaar uit over de naleving van het verdrag waar Nederland haar handtekening onder heeft gezet en zodoende aan gebonden is. Het VN-Comité heeft vooral kritiek op de volgende punten:

– De decentralisatie van de jeugdzorg baart het Comité zorgen, zij wijst in het rapport op de risico’s van de decentralisatie jeugdzorg. Het signaleert dat er grote verschillen kunnen ontstaan tussen de jeugdhulp die kinderen in verschillende gemeenten krijgen en de enorme tijdsdruk waarmee de veranderingen door de gemeenten moeten worden ingevoerd. Het Comité benadrukt dat de toegang tot de kwaliteit van het aanbod in de jeugdzorg overal goed moet zijn. “Het snijden in budgetten mag nooit ten koste gaan van de zorg voor kinderen”, zegt Maartje Berger van Defence for Children.

– Het Comité maakt zich duidelijk zorgen over vreemdelingenkinderen en stelt dat in de asielprocedure het belang van het kind voorop moet staan. Dat is een aanbeveling met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het Nederlands asielbeleid, legt Sabine de Jong van UNICEF uit. “Vreemdelingenkinderen worden nu in de eerste plaats als vreemdeling gezien en pas daarna als kind. Nederland zal nu duidelijk moeten maken dat in het asielbeleid – van binnenkomst tot vertrek –  de belangen van het kind voorop staan zoals het VN-Kinderrechtenverdrag eist.”

– Het Comité is bezorgd over het grote aantal kinderen dat slachtoffer wordt van kindermishandeling. Vooral de stijgende aantallen kinderen die verwaarloosd worden of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar ook het aantal kinderen dat in instellingen of pleeggezinnen woont en seksueel misbruik meemaakt baart borgen. “Het Comité roept de regering op om de aanpak van kindermishandeling, van preventie tot dadervervolging, te verstevigen”, legt Mariëlle Dekker van Augeo uit. “Het Comité vindt dat de preventieve maatregelen van gemeenten ontoereikend zijn en dat de hulp die mishandelde kinderen krijgen onvoldoende is.” Het Comité adviseert de rijksoverheid om op landelijk niveau cijfers te verzamelen over de kwaliteit en effectiviteit van deze hulp.

– Het Comité wijst er nadrukkelijk op dat kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde rechten genieten als kinderen in Europees Nederland. “Ze geven hiermee een duidelijk signaal dat Nederland hier haar verantwoordelijkheid beter moet oppakken”, legt Karin Kloosterboer van UNICEF uit. Volgens Kloosterboer moet er nog veel gebeuren om die rechten te garanderen zoals armoedebestrijding en bescherming tegen huiselijk geweld. “Het Comité vindt dat beter moet worden bijgehouden hoe het met deze kinderen gaat en vraagt om meer middelen. Dat zijn stevige aanbevelingen om de situatie van Koninkrijkskinderen te verbeteren.”

Naast bovengenoemde punten zijn er nog meer punten waar het Comité zich zorgen over maakt.

Voor 400.000 kwetsbare kinderen in Nederland, is volgens Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, blijvende aandacht nodig. “De aanbevelingen van de Verenigde Naties zouden de basis moeten vormen voor het verbeteren van het regeringsbeleid voor alle kinderen in het Koninkrijk, daarover gaan we graag met de regering in gesprek.”

Download hier de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomite aan de Nederlandse regering d.d. 10 juni 2015.