Main content

Verdragstekst
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

Kern
Ieder mens jonger dan achttien jaar is volgens het Kinderrechtenverdrag een kind.

Toelichting
Het is belangrijk om een definitie te gebruiken van ‘kind’ zodat duidelijk is op wie het Kinderrechtenverdrag van toepassing is. ‘Kind’ is iedere persoon jonger dan achttien jaar. ‘Kinderrechten’ gelden dus voor iedereen die jonger is dan achttien jaar. En het is dus niet zo dat voor personen die ‘bijna achttien’ zijn de rechten uit het Kinderrechtenverdrag niet of in mindere mate gelden.

Op het moment dat iemand meerderjarig wordt (achttien jaar en ouder) valt hij of zij dus niet meer onder de directe werking van het Kinderrechtenverdrag. Natuurlijk is daarmee niet opeens alle bescherming weggevallen. Er zijn meerdere mensenrechtenverdragen die belangrijke rechten beschermen als je eenmaal volwassen bent.