Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia en waarborgen dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die partij zijn:
a. de massamedia aan te moedigen informatie en materiaal te verspreiden die tot sociaal en cultureel nut zijn voor het kind en in overeenstemming zijn met de strekking van artikel 29;
b. internationale samenwerking aan te moedigen bij de vervaardiging, uitwisseling en verspreiding van dergelijke informatie en materiaal uit een verscheidenheid van culturele, nationale en internationale bronnen;
c. de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen;
d. de massamedia aan te moedigen in het bijzonder rekening te houden met de behoeften op het gebied van de taal van het kind dat tot een minderheid of tot de oorspronkelijke bevolking behoort;
e. de ontwikkeling aan te moedigen van passende richtlijnen voor de bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn, indachtig de bepalingen van de artikelen 13 en 18.

 

Kern

Kinderen hebben recht op informatie uit verschillende bronnen. Het gaat dan met name om informatie die bedoeld is om het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

 

Toelichting

Kinderen hebben recht op informatie die begrijpelijk voor ze is en die hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling bevordert. Het is belangrijk dat kinderen informatie krijgen over allerlei zaken. Zoals over welke rechten zij hebben en over nieuwe ervaringen die ze tegemoet gaan. Ook moet duidelijk zijn voor kinderen en jongeren  waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Denk aan informatie over ouders, opvoeding, vriendschappen, verliefdheid, seks en drugs.

Kinderen moeten informatie krijgen over regels en omgangsvormen in het verkeer voordat ze zelf naar school gaan fietsen. Meisjes moeten informatie krijgen en voorbereid worden op hun eerste menstruatie, zodat ze daardoor niet overvallen worden. En voordat jongeren aan seks beginnen, moeten ze leren over intimiteit, zwangerschap, geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Maar ook informatie over de wereld waarin zij leven is belangrijk. Het Jeugdjournaal is een voorbeeld van een medium via welke jongeren informatie over Nederland en de rest van de wereld kunnen krijgen, die voor hen begrijpelijk is gemaakt en is afgestemd op hun behoeften.

Het recht op informatie hangt sterk samen met het recht op een eigen mening (artikel 12) en het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 13). Want om een mening te kunnen vormen, hebben kinderen begrijpelijke informatie nodig.

 

Veilig en begrijpelijk

De overheid moet de productie en verspreiding van belangrijke informatie voor kinderen stimuleren. Tegelijkertijd moet de overheid er ook voor zorgen dat kinderen beschermd wordt tegen informatie. Denk bijvoorbeeld aan beeld- of geluidsmateriaal, die schadelijk voor ze is. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland een organisatie als Kijkwijzer, die ouders en andere opvoeders waarschuwt tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.

Belangrijk is tenslotte dat de overheid ervoor zorgt dat de informatie voor kinderen niet alleen begrijpelijk is voor kinderen die tot de culturele en taalkundige meerderheid van het land behoort. Deze informatie moet ook toegankelijk gemaakt worden voor kinderen uit minderheidsgroepen of met een andere culturele achtergrond.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging