Main content

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd.

Lid 2 De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Kern
De rechten uit het Kinderrechtenverdrag gelden onverkort voor elk kind.

Toelichting
Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid moet er alles aan doen om de rechten voor alle kinderen te realiseren en moet ervoor zorgen dat ze beschermd worden tegen discriminatie. Dat betekent dat er geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen; niet naar geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dit geldt onverkort voor kinderen die in Nederland wonen maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Kortom: elk kind heeft recht op alle rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag.

Meer informatie: