Main content

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken.

Lid 2 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het gehandicapte kind op bijzondere zorg, en stimuleren en waarborgen dat aan het daarvoor in aanmerking komende kind en degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar verzorging, afhankelijk van de beschikbare middelen, de bijstand wordt verleend die is aangevraagd en die passend is gezien de gesteldheid van het kind en de omstandigheden van de ouders of anderen die voor het kind zorgen.

Lid 3 Onder erkenning van de bijzondere behoeften van het gehandicapte kind, dient de in overeenstemming met het tweede lid geboden bijstand, wanneer mogelijk, gratis te worden verleend, rekening houdend met de financiële middelen van de ouders of anderen die voor het kind zorgen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn te waarborgen dat het gehandicapte kind daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep, en recreatiemogelijkheden, op een wijze die ertoe bijdraagt dat het kind een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt, met inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling.

Lid 4 De Staten die partij zijn, bevorderen, in de geest van internationale samenwerking, de uitwisseling van passende informatie op het gebied van preventieve gezondheidszorg en van medische en psychologische behandeling van, en behandeling van functionele stoornissen bij, gehandicapte kinderen, met inbegrip van de verspreiding van en de toegang tot informatie betreffende revalidatiemethoden, onderwijs en beroepsopleidingen, met als doel de Staten die partij zijn, in staat te stellen hun vermogens en vaardigheden te verbeteren en hun ervaring op deze gebieden te verruimen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.

Kern
Kinderen met een handicap moeten een volwaardig en behoorlijk leven kunnen leiden die hun waardigheid verzekert en daarnaast hun zelfstandigheid en deelneming aan de maatschappij bevordert. Zij hebben recht op bijzondere zorg van de overheid.

Toelichting
Een kind dat een verstandelijke of lichamelijke handicap heeft, heeft recht op bijzondere zorg. De overheid waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven. Kinderen met een handicap moeten zoveel mogelijk naar gewone scholen kunnen gaan en zoveel mogelijk thuis kunnen wonen. Ouders moeten daarbij ondersteuning krijgen vanuit de overheid, bijvoorbeeld door het zorgen voor voldoende zorgaanbod en financiële middelen. De overheid zorgt dat het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor bijstand om de toegang tot onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te verzekeren.

Kortom, kinderen met een handicap moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de algemene voorzieningen die er voor alle kinderen zijn, en als het nodig is, moeten ze gebruik kunnen maken van speciale voorzieningen voor onderwijs, opleiding, gezondheidszorg, revalidatie, dagbesteding of – indien het kind niet thuis kan wonen – een gezinsvervangend tehuis. Kinderen met een handicap zijn soms extra kwetsbaar voor misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Zij zijn minder goed in staat om voor zichzelf op te komen en vallen eerder ten prooi aan misleiding, manipulatie of machtsmisbruik. Daarom ook is extra bescherming nodig. De overheid dient voldoende preventieve maatregelen te nemen om kinderen met een handicap te beschermen.

In algemene zin dient de overheid alles in het werk te stellen om kinderen met een handicap te helpen zo volledig mogelijk te kunnen deelnemen aan- en integreren in de maatschappij. Alle rechten uit het kinderrechtenverdrag gelden onverkort ook voor alle kinderen met een handicap.

Er bestaat ook een speciaal Verdrag voor Personen met een Handicap. Dat is ook een verdrag van de Verenigde Naties. Nederland is daar sinds op 14 juli 2016 partij bij. Kijk hier voor de tekst van dit verdrag.

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 9 over kinderen met een beperking.

Meer informatie: