Main content

Verdragstekst

Lid 1 De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op:
a. de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
b. het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en voor de in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen;
c. het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of hare;
d. de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking;
e. het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.

Lid 2 Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het de vrijheid aantast van individuele personen en rechtspersonen, onderwijsinstellingen op te richten en daaraan leiding te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die instellingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgestelde minimumnormen.

 

Kern

Het onderwijs aan kinderen moet gericht zijn op de ontplooiing van het kind. Het moet kinderen respect bijbrengen voor mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid,verschillende culturen en het milieu.

 

Toelichting onderwijsdoelstellingen

Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op:

  • de zo volledig mogelijke ontplooiing van het kind
  • het ontwikkelen van talenten, de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind
  • het voorbereiden van het kind op een actief volwassen leven in een vrije samenleving
  • respect voor kinder- en mensenrechten
  • respect voor de eigen taal, waarden en cultuur en voor andere culturen
  • vrede en verdraagzaamheid
  • gelijkheid tussen de geslachten
  • vriendschap tussen alle volken en groepen
  • eerbied voor natuur en milieu.

Onderwijsdoelstellingen zorgen ervoor dat kinderen dingen leren die ze nodig hebben om als mens prettig te kunnen leven. Dat ze leren om voor andere mensen en de samenleving als geheel nuttig te zijn. Iedereen is vrij om naar eigen inzichten een school op te richten, zoals een islamitische school of een vrijeschool. Maar ze moeten wel voldoen aan bovenstaande beginselen en de wettelijke minimumnormen.

De regering controleert de kwaliteit van scholen. In het Kinderrechtenverdag staat dat kinderen en jongeren ook les moeten krijgen over hun rechten. Want het is belangrijk dat kinderen weten wat hun rechten zijn. Zo kunnen ze voor zichzelf opkomen als hun rechten worden geschonden. Kinderrechteneducatie is in Nederland nog niet verplicht gesteld door de regering. Hierdoor is het geen vanzelfsprekendheid binnen het onderwijs in ons land. Het Kinderrechtencomité heeft Nederland hier al meerdere malen voor op de vingers getikt.

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 1 over de doelstellingen van het onderwijs.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging