Main content

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen de rechten van het kind op vrijheid van vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering.

Lid 2 De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Kern
Kinderen hebben het recht om bij elkaar te komen en om lid te worden van een vereniging.

Toelichting
Kinderen hebben het recht om met anderen vreedzaam samen te komen, lid te worden van een vereniging of een vereniging op te richten. Kinderen zijn dus vrij om een jongerenraad op te richten, in de buurt, op school of in een jeugdhulpinstelling. Een mooi voorbeeld is het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Door zich te verenigen kunnen zij collectief een stem laten horen. Het artikel heeft dus een sterke link met het recht op vrijheid van meningsuiting uit artikel 13 en het recht om gehoord te worden uit artikel 12. Alleen als een vereniging of samenkomst indruist tegen de rechten van anderen of als hiermee wettelijke regels overtreden worden kan dit recht worden ingeperkt.

Meer informatie: