Main content

Verdragstekst

Lid 1 Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en goede naam.

Lid 2 Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

 

Kern

Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid moet kinderen beschermen tegen inmenging in hun privé- en gezinsleven.

 

Toelichting

Het recht op privacy houdt verschillende dingen in. Het betekent voor ouders bijvoorbeeld dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen mogen lezen. Ook op andere manieren kunnen ouders de privacy van een kind respecteren. Wanneer een kind een bepaalde leeftijd heeft, kloppen veel ouders bijvoorbeeld eerst op de kamerdeur voordat zij binnenkomen.

Het recht op privacy houdt ook in dat er niet zomaar een foto van een kind op een website of in een krant of tijdschrift geplaatst mag worden. Daarvoor moet eerst toestemming worden gevraagd aan het kind en de ouders. Het betekent ook dat er niet zomaar informatie mag worden prijsgegeven over kinderen. Scholen of hulpverleners mogen niet zomaar rapportcijfers of informatie over het welbevinden van een kind doorgeven aan anderen. Ook hier is vooraf toestemming voor nodig.

 

Privacy en internet

Het recht op privacy is met de komst van het internet veel sneller in het geding. Het is steeds normaler om allerlei persoonlijke informatie op internet te zetten. Dit geldt ook voor sociale media. Het is niet altijd duidelijk wie deze persoonlijke informatie te zien krijgt. Daarom is het verstandig om goed na te denken over welke informatie je wel en niet  op internet zet of met anderen deelt via sociale media. Het is belangrijk dat kinderen informatie ontvangen over de gevaren van internet en sociale media en over wat zij kunnen doen om veilig gebruik te maken van online media.

Het recht op privacy houdt tot slot in dat kinderen beschermd worden tegen elke vorm van laster. Laster is het inbreuk plegen op de goede naam en eer van een kind. Zo moet de overheid kinderen beschermen tegen het ongewild of onbedoeld verspreiden van privacygevoelige informatie of privébeelden van kinderen, via internet of andere media.

 

Meer informatie:

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging