Main content

Verdragstekst

Lid 1. De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.

Lid 2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.

 

Kern

De overheid moet het recht op identiteit van ieder kind eerbiedigen.

 

Toelichting

Elk kind heeft het recht om zijn of haar identiteit te behouden. Hieronder vallen in ieder geval de naam, nationaliteit en familiebetrekking van het kind. Maar deze opsomming is niet uitputtend. Ook andere aspecten kunnen deel uitmaken van de identiteit van het kind. De overheid helpt het kind om zijn identiteit te herstellen als die ontnomen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat geen achternaam heeft, omdat hij of zij uit een land komt waar dat niet gebruikelijk is. Zo zijn er landen waar mensen namenreeksen krijgen. Die kinderen krijgen dus niet de standaard voornaam- en achternaam indeling kennen die wij in Nederland hebben. De rechter kan dan bepalen dat ook die kinderen een achternaam krijgen, mdat het in Nederland gebruikelijk is een voornaam én achternaam te hebben. Een ander voorbeeld is dat je hulp krijgt om erachter te komen wie je (donor)ouder is als jou dat niet is verteld. Zo legt de rechter weleens aan ouders op dat ze hun kind ‘statusvoorlichting’ moeten geven.

In Nederland verblijven soms kinderen die officieel niet bestaan. Dit komt omdat hun ouders ongedocumenteerd zijn en hun kind na de geboorte niet hebben aangegeven bij de burgerlijke stand. Het kind is dan staatloos en hoort dus bij geen enkel land. In dat geval is Nederland verplicht om deze kinderen te helpen bij het herstellen van hun identiteit en bij het krijgen van een nationaliteit

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 7 over kinderrechten in de vroege kinderjaren.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging