Main content

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.

Lid 2 Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.

Kern
De overheid moet het recht van het kind op identiteit eerbiedigen.

Toelichting
Een kind heeft het recht om zijn of haar identiteit te behouden. Hieronder vallen in ieder geval de naam, nationaliteit en familiebetrekking van het kind. Deze opsomming is niet uitputtend, ook andere aspecten kunnen immers deel uitmaken van de identiteit van het kind. De overheid helpt het kind om zijn identiteit te herstellen als die ontnomen is. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat geen achternaam heeft omdat hij of zij uit een land komt waar dat niet gebruikelijk is. Zo zijn er landen waar mensen namenreeksen krijgen en die dus niet de standaard voornaam- en achternaam indeling kennen die wij in Nederland hebben. De rechter kan bepalen dat ook die kinderen een achternaam kunnen krijgen omdat het in Nederland gebruikelijk is een voornaam én achternaam te hebben. Een ander voorbeeld is dat je hulp krijgt om erachter te komen wie je (donor)ouder is als jou dat niet is verteld. Zo legt de rechter weleens aan ouders op dat ze hun kind ‘statusvoorlichting’ moeten geven.

In Nederland verblijven soms kinderen die officieel niet bestaan. Dit komt omdat hun ouders ongedocumenteerd zijn en hun kind na de geboorte niet hebben aangegeven bij de burgerlijke stand. Het kind is dan staatloos en hoort dus bij geen enkel land. Nederland is verplicht om deze kinderen te helpen bij het herstellen van hun identiteit en het krijgen van een nationaliteit

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 7 over kinderrechten in de vroege kinderjaren.

Meer informatie: