Main content

Verdragstekst

Lid 1 Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

Lid 2 De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

Lid 3 De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

Kern
Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.

Toelichting
In alle beslissingen die genomen worden over kinderen, ongeacht of het gaat om een beslissing over een individueel kind of over een groep kinderen, moet het belang van het kind een eerste overweging vormen. Ook maakt het niet uit wie de beslissing neemt, of dat nou de overheid is, een ouder, een leerkracht, een instelling of een rechter. Wanneer de ouders van het kind of anderen die verantwoordelijk zijn, hun verplichtingen niet nakomen, moet de overheid het kind voorzien van de nodige zorg. De overheid heeft de plicht het welzijn van alle kinderen te bevorderen en moet er dan ook op toezien dat er voorzieningen zijn om dat te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen van jeugdhulp, onderwijs en naschoolse opvang. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat deze voorzieningen voldoen aan alle wettelijke eisen, bijvoorbeeld eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en geschiktheid van personeel.

Het begrip ‘belang van het kind’ is natuurlijk een multidimensionaal begrip. Je kan het op verschillende manieren invullen, en dat gebeurt ook. Uitgangspunt is evenwel dat er bij de beantwoording van de vraag ‘wat is in het belang van het kind’, wordt gekeken naar de overige rechten uit het verdrag. Die geven goede aanwijzingen over wat in het algemeen in het belang van een kind is. Zoals het belang van ieder kind om zich te ontwikkelen door te kunnen leren en spelen. Het belang van ieder kind om niet mishandeld of uitgebuit te worden. Om bij ouders en familie te kunnen opgroeien. En uiteraard is één van de belangrijkste criteria om te bepalen ‘wat in het belang is van het kind’ gekoppeld aan het recht van het kind om gehoord te worden, en dus om zelf aan te geven wat het kind belangrijk vindt.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft in General Comment nr. 14 uitgebreid uitgelegd hoe artikel 3 (belang van het kind) moet worden geïnterpreteerd en nageleefd.

Meer informatie