Main content

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en nemen de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationale recht.

Lid 2 De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die van belang is voor de beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend.

Kern
Ieder kind heeft het recht op voorzieningen voor sociale zekerheid, een financiële bijdrage en zorg die de overheid geeft aan mensen als zij hulp en ondersteuning nodig hebben.

Toelichting
Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag het recht om te kunnen profiteren van voorzieningen voor sociale zekerheid. Nederland heeft op dit artikel echter een voorbehoud gemaakt en hiermee een zelfstandig beroep op sociale zekerheid bij de nationale rechter door kinderen onmogelijk gemaakt. De gedachte hierachter is dat minderjarigen in de gezinsbijstand zijn inbegrepen. Hun noodzakelijke bestaanskosten worden gerekend tot de bestaanskosten van de ouders, die ten aanzien van hen onderhoudsplichtig zijn. Alle ouders krijgen in Nederland kinderbijslag. Dat is een toelage van de overheid – via de Sociale Verzekeringsbank – aan ouders die minderjarige kinderen hebben. Kinderbijslag is bedoeld als hulp van de overheid bij het dekken  van de kosten die horen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Meer informatie: