Main content

Verdragstekst

Ten einde daadwerkelijke toepassing van het Verdrag te bevorderen en internationale samenwerking op het gebied dat het Verdrag bestrijkt, aan te moedigen:
a. hebben de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere organen van de Verenigde Naties het recht vertegenwoordigd te zijn bij het overleg over de toepassing van die bepalingen van dit Verdrag welke binnen de werkingssfeer van hun mandaat vallen. Het Comité kan de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen die zij passend acht, uitnodigen deskundig advies te geven over de toepassing van dit Verdrag op gebieden die binnen de werkingssfeer van hun onderscheiden mandaten vallen. Het Comité kan de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere organen van de Verenigde Naties uitnodigen rapporten over te leggen over de toepassing van het Verdrag op gebieden waarop zij werkzaam zijn;
b. doet het Comité, naar hij passend acht, aan de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen, alle rapporten van Staten die partij zijn, toekomen die een verzoek bevatten om, of waaruit een behoefte blijkt aan, technisch advies of technische ondersteuning, vergezeld van eventuele opmerkingen en suggesties van het Comité aangaande deze verzoeken of deze gebleken behoefte.; 
c) kan het Comité aan de Algemene Vergadering aanbe­velen de Secretaris-Generaal te verzoeken namens het Comité onderzoeken te doen naar specifieke thema’s die verband houden met de rechten van het kind;
d. kan het Comité suggesties en algemene aanbevelingen doen gebaseerd op de ingevolge de artikelen 44 en 45 van dit Verdrag ontvangen gegevens. Deze suggesties en algemene aanbevelingen worden aan iedere betrokken Staat die partij is, toegezonden, en medegedeeld aan de Algemene Vergadering, vergezeld van eventuele commentaren van de Staten die partij zijn.

Kern

Ook anderen dan de overheid, zoals kinderrechtenorganisaties en jongerenorganisaties kunnen aan het Comité rapporteren over hoe het gaat met de naleving van kinderrechten in hun land.

Toelichting

Het Kinderrechtencomité vraagt niet alleen de overheid hoe het gaat met de naleving van kinderrechten in een land, maar vraagt dat ook aan jongeren en organisaties die voor en met kinderen en jongeren werken. Jongeren geven hun visie en mening in een jongerenrapportage. In Nederland wordt de jongerenrapportage meestal gemaakt door de NJR. Daarnaast gaan er enkele jongeren naar het Kinderrechtencomité toe om belangrijke onderwerpen uit de jongerenrapportage mondeling nader toe te lichten.

In Nederland verzorgt het Kinderrechtencollectief de rapportages namens de kinderrechtenorganisaties, omdat het Kinderrechtencollectief een samenwerking is van veel organisaties in Nederland die voor en met kinderen werken.

Op basis van de eigen bevindingen van het Kinderrechtencomité, de rapportage van de regering, de jongerenrapportage en de rapportage van de kinderrechtenorganisaties, komt het Kinderrechtencomité met conclusies en aanbevelingen over de wijze waarop in een land de kinderrechten worden nageleefd. De aanbevelingen van het Kinderrechtencomité om bepaalde zaken te verbeteren worden door regeringen beschouwd als gezaghebbend commentaar, waar men serieus mee aan de slag moet.

Meer informatie