Main content

Verdragstekst
De Staten die partij zijn en die de methode van adoptie erkennen en/of toestaan, waarborgen dat het belang van het kind daarbij de voornaamste overweging is, en:
a. waarborgen dat de adoptie van een kind slechts wordt toegestaan mits daartoe bevoegde autoriteiten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en procedures en op grond van alle van belang zijnde en betrouwbare gegevens, bepalen dat de adoptie kan worden toegestaan gelet op de verhoudingen van het kind met zijn of haar ouders, familieleden en wettige voogden, en mits, indien vereist, de betrokkenen, na volledig te zijn ingelicht, op grond van de adviezen die noodzakelijk worden geacht, daarmee hebben ingestemd;
b. erkennen dat interlandelijke adoptie kan worden overwogen als andere oplossing voor de zorg voor het kind, indien het kind niet in een pleeg- of adoptiegezin kan worden geplaatst en op geen enkele andere passende wijze kan worden verzorgd in het land van zijn of haar herkomst;
c. verzekeren dat voor het kind dat bij een interlandelijke adoptie is betrokken waarborgen en normen gelden die gelijkwaardig zijn aan die welke bestaan bij adoptie in het eigen land;
d.nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat, in het geval van interlandelijke adoptie, de plaatsing niet leidt tot ongepast geldelijk voordeel voor de betrokkenen;
e. bevorderen, wanneer passend, de verwezenlijking van de doeleinden van dit artikel door het aangaan van bilaterale of multilaterale regelingen of overeenkomsten, en spannen zich in om, in het kader daarvan, te waarborgen dat de plaatsing van het kind in een ander land wordt uitgevoerd door bevoegde autoriteiten of instellingen.

Kern
Landen die adoptie toestaan moeten ervoor zorgen dat het belang van het kind daarbij de voornaamste overweging is.

Toelichting
Door adoptie wordt de familieband met de biologische ouders verbroken. Adoptie wordt daarom gezien als een ingrijpende maatregel en kan alleen door een rechter worden uitgesproken. Na de goedkeuring van een rechter wordt het adoptiekind officieel het kind van de adoptieouders. Er ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Het kind behoudt wel het recht om te weten wie zijn of haar biologische ouders zijn. Bij adoptie moet het belang van het kind voorop staan. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen binnenlandse adoptie en buitenlandse adoptie. Bij binnenlandse adoptie adopteer je een kind dat al in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld het kind van je partner, of een pleegkind. Je spreekt van buitenlandse of interlandelijke adoptie op het moment dat je een kind uit het buitenland adopteert en het kind met dat doel naar Nederland haalt. Dit laatste is alleen toegestaan als er voor het kind geen goed alternatief is in eigen land. Er gelden strenge procedures voor. De overheid houdt toezicht op de adoptieprocedures en bestrijdt commerciële praktijken.

Meer informatie: