Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van sexuele exploitatie en sexueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige sexuele activiteiten;
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige sexuele praktijken;
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.

 

Kern

Kinderen moeten beschermd worden tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

 

Toelichting seksueel misbruik kind

Een kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. Het seksueel misbruik kan binnen de familie plaatsvinden (incest). Of kinderen kunnen misbruikt worden door een leraar, een vriend van de familie of een andere bekende. Hier komt geen geld of handel aan te pas. Wel richt het veel schade aan bij het kind.

Bij commerciële seksuele uitbuiting van kinderen worden kinderen seksueel misbruikt door een volwassene tegen betaling. Er zijn vier vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen: kinderprostitutie, handel in minderjarigen voor seksuele doeleinden, kindersekstoerisme en kinderpornografie. Overheden moeten er alles aan doen om kinderen hiertegen te beschermen.

Kinderen die seksueel worden uitgebuit en misbruikt, ondervinden daar vaak hun hele leven de negatieve gevolgen van. Zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel vlak. Essentieel is dat slachtoffers passende opvang, behandeling en begeleiding krijgen en dat volwassenen die seks hebben met kinderen worden gestraft.

 

Ongelijke verhouding

Seks tussen een kind en een volwassene is niet goed omdat de verhouding tussen hen ongelijk is. Een kind is door zijn of haar leeftijd en onervarenheid altijd de mindere en de zwakkere. Als jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd experimenteren met seks, is dat iets anders. Jongeren moeten dan wel leren om respectvol met elkaar om te gaan en hoe ze grenzen kunnen trekken. Goede voorlichting is daarom onmisbaar in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, seksueel geweld en uitbuiting. De overheid moet maatregelen nemen om seksueel misbruik en seksuele exploitatie te voorkomen. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat slachtoffers hulp kunnen krijgen. Kijk bij artikel 39 voor meer informatie hierover.

Naast het VN-Kinderrechtenverdrag biedt het Facultatief Protocol voor de Verkoop van kinderen, Kinderprostitutie en Kinderpornografie extra bescherming aan minderjarige slachtoffers van (seksuele) uitbuiting en mensenhandel.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging