Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; of gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind.

Kern

Kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, mishandeling, misbruik of uitbuiting moeten hulp krijgen om hiervan te herstellen.

Toelichting

Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, kindermishandeling, seksueel misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling heeft recht op bijzondere zorg. Deze kinderen moeten worden opgevangen in een omgeving die goed is voor hun gezondheid, zelfrespect, en eigenwaarde. De zorg en behandeling moet adequaat en toegespitst zijn op hetgeen ze hebben meegemaakt en gericht zijn op herstel en herintegratie in de samenleving. Het kan gaan om allerlei vormen van zorg: psychosociale, psychologische of psychiatrische behandeling, maar ook maatschappelijke hulp, medische hulp, behandelingen waarbij de familie, school of gemeenschap wordt betrokken of meer directe en praktische hulp, zoals het bieden van onderdak, adequate voeding en financiële hulp. Het doel is dat kinderen kunnen herstellen van hetgeen hen is aangedaan, opdat zij in staat zijn zich weer veilig en gezond verder te ontwikkelen.

Kijk hier voor een uitleg van General Comment nr. 15 over het realiseren van de grootste mogelijke mate van gezondheid en General Comment nr. 13 over het recht op bescherming tegen alle vormen van geweld.

Meer informatie