Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; of gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind.

 

Kern

Kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, mishandeling, misbruik of uitbuiting moeten hulp krijgen om hiervan te herstellen.

 

Toelichting Slachtofferhulp

Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, kindermishandeling, seksueel misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling heeft recht op bijzondere zorg. Deze kinderen moeten worden opgevangen in een omgeving die goed is voor hun gezondheid, zelfrespect, en eigenwaarde. De zorg en behandeling moet adequaat en toegespitst zijn op hetgeen ze hebben meegemaakt en gericht zijn op herstel en herintegratie in de samenleving.

Het kan gaan om allerlei vormen van slachtofferhulp en van zorg: psychosociale, psychologische of psychiatrische behandeling, maar ook maatschappelijke hulp, medische hulp, behandelingen waarbij de familie, school of gemeenschap wordt betrokken of meer directe en praktische hulp, zoals het bieden van onderdak, adequate voeding en financiële hulp. Het doel is dat kinderen kunnen herstellen van hetgeen hen is aangedaan, opdat zij in staat zijn zich weer veilig en gezond verder te ontwikkelen.

Kijk hier voor een uitleg van General Comment nr. 15 over het realiseren van de grootste mogelijke mate van gezondheid en General Comment nr. 13 over het recht op bescherming tegen alle vormen van geweld.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging